Tilbage til Bestyrelse

Referat 8.5.2012

Referat af Generalforsamlingen i Buresøbanden den 8.5.2012.

Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen, Skolevej i Stenløse. Der var flot fremmøde, der var mødt 48 medlemmer til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.

Formanden startede med at byde alle hjertelig velkommen til den 33. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/ regnskab, hvortil der henvises.

Ad punkt 1. Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslog Gunner Ziegler, som blev valgt som dirigent og takkede for valget. Gunner fremviste Lokalavisens annonce om indkaldelse til generalforsamling og konstaterede, at der var lovligt indvarslet og generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og oplæste til slut dagsordenen. Oplyste til slut, at der ikke kan besluttes under punktet Eventuelt.

Ad punkt 2. Formandens beretning.  Formand Benny Schmidt afgav beretning for året 2011. Han kom ind på at det på sidste generalforsamling i 2011 blev aftalt, at der skulle opjusteres på medlemslisterne og opgørelsen viser 68 der betaler for løb og 71 der betaler for gymnastik og løb. Det at kontingentet var besluttet hævet, så det i dag er på kr. 175,- for løb, og kr. 400,- for gymnastik og løb, har gjort, at vi ikke er kommet ud med underskud, selv om der har været fald i medlemstallet.

Formanden oplyste at P-pladsen ikke fungerer i glat føre, men i år har den kunne benyttes hele vinteren på nær 1 gang, hvor der var spærret. Stierne har været lidt medtagne, men bedre end andre år, mountainbikerne er hårde ved de små stier.

Formanden oplyste, at der har været rigtig mange ude at gå stavgang og løbe i 2011/12. Han roste frontløberne Tage og Svend for deres store engagement.

Formanden oplyste, at der er stor tilslutning til vinterløb, hvor der er mange på holdene. Dejligt at så mange vil det.

Ellinor og Christina blev fremhævet for den gode pasningsordning for børnene, hvor børnene ledsages på vandreture og får saftevand og slik, mens mor og/eller far løber i skoven. En unik ordning for klubben.

Kvindeløbet blev afholdt den 6.6.2011 på 10 øren på Amager. Tilmeldingen stod Arne og Bente Poulsen for. Der deltog 18 medlemmer. Sædvanen tro var der stor opbakning fra mændene, og der var mad bagefter som kokkene Bente Poulsen, Bent Sjørup og Bent Hansen havde stået for. Næste års kokke er Jørgen Hansen, Leif Jørgensen og Benny Schmidt. I 2012 står Hanne Hansen for tilmelding til kvindeløbet, som er den 11.6.2012 kl. 18.00.

Der har været Eremitageløb den 9.10.2011og løberne klarede det flot, selvom der var meget få fra Buresøbanden. I 2012 er Eremitageløbet den 7.10.2012 kl. 11. Der findes diverse løb rundt omkring. Bl.a. Jægersprisløbet, Hareskovløbet og Havneløbet.

Knud Dam fik ros for sin gymnastikundervisning og sit engagement både med kurser og nye øvelser så disse aftener trækker mange deltagere både i Slagslunde og Stenløse.

Formanden kom ind på samarbejdet med EIF (Egedal Idræts Fællesskab) og SIS (Stenløse Idrætssammenslutning).  Han oplyste at bestyrelsen har været til møde med disse. SIS ønsker at forhandle med EIF og uddele lokaler til idrætsforeningerne. Buresøbanden, som var mødt op med 4 bestyrelsesmedlemmer (1/4 af de fremmødte), fik fortalt at såfremt de tog eller flyttede tidspunktet eller sted for vores lokaler, så ville de ødelægge klubben. Det gav respekt. Lokalerne er i år blevet tildelt af halinspektør Søren Opager Hjelm.

Der afholdes trænertræf 1 x årligt i november med frontløberne, bestyrelsen og gymnastikinstruktøren, her er målet, at evaluere året der er gået og planlægge næste sæson.

Hjemmesiden www.buresoebanden.dk er værd at besøge. Den er meget flot og med masser af fotos. Alle er velkommen til at skrive i gæstebogen. Hjemmesiden bliver vedligeholdt flot af Peter Söderlund.

Der er stadigvæk trøjer med Buresøbandens logo, prisen er nu sat til 50,- kr. pr. bluse. Der er kun store størrelser tilbage.

Formanden oplyste, at Buresøbanden er begunstiget med dygtige frontløbere, status i dag er at vi næsten har alle pladser besat, der mangler 2 frontløber på 5 km og 1 frontløber på 7 km. Formanden oplyste, at såfremt nogen havde lyst til at blive frontløber, skulle de være meget velkomne i vores team af frontløbere. Frontløberne gør og har gjort et stort og ulønnet arbejde i Buresøbanden.

Børneattester indhentes på forlangende fra Egedal Kommune, dette skal ske senere på året. Der er børn under 15 år i vores klub, og det er en betingelse for at låne lokaler i kommunen, og selvfølgelig også en sikkerhed for forældrene, som overlader deres børn i vores varetægt.

Bestyrelsen havde lavet et arrangement den 27.3.2012 hvor temaet var Sund Kost. Diætist Lotte Dencker stod for dette spændende foredrag og der var stor spørgelyst efterfølgende. Lotte var rundt i alle kroge om madens og drikkevares virkning på vores krop, når vi fik for lidt og for meget af disse. Efterfølgende havde Lotte Dencker, Lena Hansen og Hanne Hansen tilberedt dejlig sund mad som alle nød i fællesskab. Stor ros til de 3 damer efterfølgende.

Til slut takkede formanden bestyrelsen og revisorerne for det store arbejde de har udført. Ligeledes takkede formanden Lena Hansen for det store arrangement med mad og vin til tidligere og nuværende generalforsamlinger. Ligeledes en stor tak til Peter Söderlund for den flotte hjemmeside og vedligeholdelse af samme.

Ad punkt 3 Regnskab, herunder vedtagelse af budget.

Kasserer Axel Axelsen fremlagde det omdelte regnskab/budget. Han gennemgik alle poster i driftsregnskabet frem til 31.3.2012. Vedr. punktet indtægter fra kontingent løb i skoven, holdt dette, på trods af nedgang i kontingent fra til gymnastik. Der var indtægter fra køb af 2 trøjer (købt af Axel og Anne).

I alt indtægter for 42.267,68.

Vedr. udgifter: Løb i skoven, Kvindeløbet modregnet det som bussen koster, giver reelt et underskud. Bussen er dyr. Frontløberfest er holdt indenfor budgettet. Der er betalt 1740,- kr. til DGI for medlemskab. Og underskud fra Sund Kost aften kostede kr. 224,75, hvilket må siges at være flot, når vi var 50 personer. Gebyr Giro er 4 x 75,- kr. som banken kræver for at klubben har en girokonto. I alt udgifter på 39.005,06.

Som det fremgår stemmer regnskabet og Axel fik applaus for fremlæggelsen. Der var ingen spørgsmål til fremlæggelsen.

Herefter gennemgik Axel Axelsen budgettet og alle var tilfredse hermed. Der var spørgsmål fra Rene Schmidt om, hvad punktet udgifter: Løb i skoven dækkede, hertil svarede kassereren: At beløbet dækkede Afslutning i skoven med gaver, som uddeles til alle fremmødte, slik og saftevand til børnene igennem året , samt Gavekort til frontløberne på i alt 4.620,- kr. som den største post. Dette var alle tilfredse med.

Ad punkt 4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Ad punkt 5. Valg af kasserer og sekretær. Da Axel Axelsen ikke ønskede at fortsætte, foreslog Bestyrelsen  Inger Davidsen som kasserer, da der ikke var modkandidater, blev Inger valgt med applaus. Arne Poulsen modtager genvalg som sekretær, og han blev genvalgt med applaus.

Ad punkt 6. Valg af 1 suppleant. 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Suppleant Rene Schmidt blev genvalgt. Revisor Bent Sjørup blev genvalgt og revisorsuppleant Karin Møller blev genvalgt.

Ad punkt 7. Eventuelt.

Under dette punkt meddelte Formand Benny Schmidt at bestyrelsen havde besluttet at der ved fremtidige generalforsamlinger ville være egen betaling for drikkevarer, idet dette er nødvendigt i forhold til økonomien. Det at fremmødet ved generalforsamlingerne stiger år for år er dejligt for demokratiet i klubben og for bestyrelsen. Men succes’en med den gode mad og drikkevarer koster klubben dyrt, hvorfor ovennævnte tiltag er truffet.  Formanden blev mødt med applaus for dette. Alle syntes om ideen.

Formanden oplyste tillige af bestyrelsen har truffet afgørelse om at sløjfe bussen til kvindeløbet næste år, da denne udgift er uforholdsmæssig høj i forhold til det færre antal der møder op, med underskud til følge.

Dette blev også vel modtaget, da det er en udgiftstung post. Bente Poulsen forespurgte om der var mulighed for at drøfte fælles buskørsel til kvindeløbet ved søen – så man selv betalte herfor. Formanden oplyste at dette ikke ville blive taget ind i Buresøbanderegi igen, men var på eget initiativ.

Formanden takkede Axel Axelsen for godt samarbejde som kasserer i de forløbne 2 år, nu hvor han ønskede at udtræde af bestyrelsen. Formanden overrakte Axel 2 flasker vin.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45.

Herefter bød Buresøbanden på dejlig mad som Lena Hansen havde arrangeret.

 

Linda Schmidt                                                                                        Gunner Ziegler

Referent.                                                                                                Dirigent.