Tilbage til Bestyrelse

Referat 5.5.2015

Referat fra Buresøbandens generalforsamling den 5.5.2015, kl. 19.00.

Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen, Skolevej 10,3660 Stenløse.

Der var fremmødt 34 medlemmer mod 42 i 2014.

Formanden Benny Schmidt startede generalforsamlingen ved at byde alle hjerteligt velkommen til den 36. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/regnskab, hvortil der henvises.

Herefter gik vi over til dagsordenen

Ad 1) Valg af dirigent.

Formanden foreslog Bent Hansen, som blev valgt til dirigent med akklamation og han takkede for valget. Bent Hansen konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt/indvarslet, idet han sad med Avissiden med annoncering dateret 16.04.15, og den derfor var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Bent Hansen gav derefter ordet til Formanden.

Ad 2) Aflæggelse af formandens beretning.

Formanden afgav beretning.

Han oplyste, at der var fremmødt 42 medlemmer i 2014 og at det viser at medlemmerne er interesseret i vores klub og føler sammenhold mente dog også at Lenas gode mad trak lidt :O),

Han oplyste at på Generalforsamlingen i 2014 blev det diskuteret vedr. differencer i indbetalingen af kontingent, hvorfor Kasserer Inger Davidsen har været ekstra opmærksom og rykket og opjusteret medlemslisterne, dette forhindrer dog ikke helt gratister, men vi takker Inger Davidsen for det store arbejde. Opgørelsen viser at der er 60 betalende for løb og 53 der betaler til gymnastik og løb. Kontingentforhøjelsen har gjort at klubben ikke kommer ud for større underskud selvom medlemstallet er faldende.

Formanden kom herefter ind på forholdene ude ved Buresøen, fortalte om løb mandag og torsdag, samt stavgang.

Kvindeløbet blev afholdt den 10.juni 2014, kl. 18.00 på 10øren på Amager. Tilmeldingen stod Hanne Hansen for, og det skal hun have en stor tak for, da dette var et stort og besværligt arbejde med de nye regler. Det er et hyggeligt løb, hvor vi også hygger os med dejlig mad bagefter, de 3 kokke var i år Lili og Torben Larsen og Grethe Jørgensen. Kvindeløbet afholdes den 8.6.2015 kl. 18, og tilmeldingen har stået på fra 2.4.2015 og er nu afsluttet. Kokkene i 2015 er Lisa og Sven Andersen og Anita og Jørn Franke.

Formanden kom ind på øvrige løb bl.a. Eremitageløbet som blev afholdt 4.10.2014 kl. 11.00 og Buresøbandens løbere klarede sig flot. I år er Eremitageløbet den 4.10.2015, kl. 11.00, og det er syvogfyrretyvende gang dette løb afholdes. Formanden oplyste at der i årets løb findes utallige løb bl.a. Jægersprisløbet, Hareskovløbet og Havneløbet m.fl.

Formanden kom ind på at der har været afholdt 2 førstehjælpskurser i klubben hhv. den 24.08.14 og 07.09.14 under ledelse af underviser Per Wissing, som medbragte hjertestartere og dukker og div. spil. Der var stor tilslutning idet 32 klubmedlemmer var tilmeldt over de 2 dage. Vi lærte at bruge en hjertestarter, give mund til mund og vende en person til aflåst sideleje og meget mere. Betalingen var 50,- kr. pr. deltager, dog var frontløberne gratis. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger herpå.

Klubben har afholdt 35 års jubilæum i Slagslunde forsamlingshus den 27.09.14, kl. 18.00 der var 56 personer til en dejlig middag/aften. Der var musik af Rene Schmidt og der var mavedans af Sara med 2 veninder, dette vækkede den mandlige del af selskabet, derefter var der squaredans, hvor alle deltog herefter dans indtil natmaden. Bestyrelsen har fået meget positiv respons på jubilæet.

Der holdes trænertræf en gang årligt i november for frontløbere, bestyrelsen og gymnastikinstruktøren, hvor målet er evaluering af året der gik og planlægning og ændringer for næste sæson.

Gymnastikken i vinterhalvåret klarer Knud Dam som sædvanligt flot. Han deltager løbende i kurser, hvor vi efterfølgende bliver inspireret af hans nye øvelser. Han sørger for at vi får rørt alle muskler i kroppen og det giver høj puls i alle 5 kvarter. Men der bliver færre medlemmer til gymnastikaftenerne i Slagslunde og især i Stenløse. En opgørelse udarbejdet af Knud Dam viser, at der i gennemsnit i Sandbjerghallen var 14,5 person dog max 18 og i Slagslunde 25 personer dog max 32, så det store spørgsmål er, hvordan stopper vi medlemsflugten? Også Torben Larsen hjælper ved gymnastik i Sandbjerghallen. Knud har oplyst, at han stopper i Sandbjerghallen, så Torben har lovet at tage over. Dette er vi glade for i forhold til, at Knud og Torben kan vikariere for hinanden.

Lokalefordelingsmøderne i Ganløse og Stenløse hvor Knud Dam deltog, har været uden de store sværdslag, vi fik vores lokaler som hidtil.

Hjemmesiden er værd at besøge, Den er meget flot med masser af fotos. Alle er velkomne til at skrive i gæstebogen. Hjemmesiden bliver vedligeholdt af Peter Söderlund.

Der er stadigbluser til kr. 50,- med logo til medlemmerne i str. XXL, bluserne er små i numrene.

Sidste sæson har været begunstiget med dygtige frontløbere, status i dag er at vi har næsten alle pladserne besat takket være mange flinke løbere, ikke mindst Leif som har stået for opvarmning og afspænding ved søen. Vi skal ikke glemme, at frontløberne gør og har gjort et stort og ulønnet arbejde i Buresøbanden.

Klubben har droppet 5 km løbet, da vi ikke har kunnet få frontløbere til at tage denne. Det er ikke rimeligt at nogle medlemmer år efter år skal løbe 5 km, når de plejer at løbe 6 eller 7 km. Hvis der er 2 der vil tage 5 km løbet er vi villige til at opstarte den igen, ellers ikke.

Formanden oplyste, at han har forespurgt angående indhentning af børneattester på ny til Egedal Kommune. Det er ikke været aktuelt at indhente børneattester på ny til Egedal kommune, da vi ingen børn har under 15 år i klubben. Det blev meddelt fra kommunens side, at det er vigtigt at der sørges for opdaterede børneattester, da foreningen ellers ikke kunne låne lokaler af kommunen. Dette er selvfølgelig også en tryghed for forældrene, der overlader deres børn i vores varetægt.

Afslutningsvis sendte formanden en stor tak for det store arbejde de har udført til bestyrelsen og revisorer. Ligeledes en stor tak til Lena for det store arrangement med mad og vin på tidligere og nuværende generalforsamlinger. Samt en tak til Peter Söderlund for den flotte hjemmeside og vedligeholdelse af samme.

Formanden fik akklamation for en fyldestgørende beretning. Bent Hansen dirigent forespurgte om der var bemærkninger til formandsberetningen, dette var ikke tilfældet, hvorfor beretningen var godkendt. Dirigenten gik herefter over til punkt 3. og gav ordet til Kasserer Inger Davidsen.

Ad 3) Fremlæggelse af regnskab, herunder vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Kasserer Inger Davidsen gennemgik det uddelte driftsregnskab og Budget der var omdelt. Hun oplyste bl.a., at der var en lille nedgang i medlemstallet, Inger Davidsen fandt dog ikke grundlag til at hæve kontingentet pt. Inger oplyste, at der var ophængt medlemsliste, der er 38 medlemmer til sommerløbet. Der var indtægter for drikkevarer ved generalforsamlingen. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, udgift til Domænenavn til hjemmesiden. Der var udgifter til kørsel og løn til instruktører. Der har været udgift til førstehjælpskurset, trænertræf, jubilæumsfesten og kvindeløbet. Inger oplyste, at bestyrelsen har vedtaget at nedlægge udgiften blomst ved sygdom, da denne udgift eskalerede voldsomt. Regnskabet viser et underskud på kr. 18.856,72. Inger oplyste at der pt. Er bankindestående på 14.972,- kr.

Inger gennemgik budgettet, hun oplyste at drikkevarernes pris på generalforsamlingen var sat ned i dag. Inger oplyste at der fremkommer et underskud på minus kr. 1.600,-, men det er ikke sikkert det bliver så stort.

Kassereren fik akklamation for fyldestgørende gennemgang af regnskab og budget. Bent Hansen dirigent forespurgte om der var spørgsmål hertil.

Jørgen forespurgte om årsagen til, at der fremkommer et 0,- kr. til jubilæumsfest i budgettet.

Inger Davidsen oplyser, at der ikke plejer at blive sparet op til jubilæumsfest da dette afholdes hver 5. år.

Bent Hansen forespurgte om der var flere bemærkninger til Regnskab/Budget og det fortsatte kontingent. Da dette ikke var tilfældet blev det godkendt og vedtaget med akklamation.

Ad 4) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5) Valg af bestyrelse og en suppleant.

Dirigent Bent Hansen oplyste at vi gik til punkt 5 på dagsordenen og at formanden ikke ønskede genvalg. Er der nogle forslag?

Formand Benny Schmidt oplyste efter en tid, at bestyrelsen foreslår Leif Forup som ny formand Benny Schmidt oplyser, at han ved at den nuværende bestyrelse vil hjælpe og støtte Leif Forup i opstartsfasen.

Leif Forup modtager formandskabet med stor akklamation fra salen.

Hanne Hansen, bestyrelsesmedlem ønskede ikke genvalg. Peter Rasmussen blev foreslået og takkede ja til posten med akklamation.

Lena Hansen, bestyrelsesmedlem, ønskede ikke genvalg. Efter et stykke tid blev Annemarie Dolin foreslået og hun takkede ja til posten med akklamation.

Ad 6) Valg af en revisor og en suppleant.

Til sidst var revisorposten ledig, idet Gunner Ziegler ikke ønskede genvalg. Carsten Larsen takkede ja til revisorposten med akklamation. Da Carsten har været revisorsuppleant og var på valg, blev denne post også ledig. Erik Dolin blev foreslået og han takkede ja til revisorsuppleantposten med akklamation.

Bent Hansen, dirigent oplyste at vi herefter gik over til eventuelt og spurgte om nogen havde noget, Bent gav herefter ordet til først Benny Schmidt og siden Knud Dam

Ad 7) Eventuelt.

Formanden oplæste en tekst op, hvoraf bl.a. fremgik at han har nydt samarbejdet og sammenholdet med bestyrelsen og vores unikke klub.

Knud Dam oplyste at han til vinter ville indføre en ny øvelse arm omvridning til gymnastik, så valg til posterne næste gang bliver nemmere.

Den nye Formand Leif Forup takkede for valget, oplyste at han syntes det var en dejlig klub som den var, han ville gøre, hvad han kunne for at videreføre den og tage de udfordringer der kom.

Vi skal fortælle medlemmerne at de skal reklamere for Buresøbanden. Leif oplyste videre at Finn havde været en god støtte da han var startet til videreførelse med start på 5km og op til nu hvor han løber 10 km løb.

Leif oplyste at han ikke kendte til gymnastik idet han selv gør gymnastik i Slangerup.

Knud Dam tog op med daghold til gymnastik er der basis herfor? Henviste til tidligere generalforsamling hvor det var fremme. Mente ikke at der var sket yderligere. Formand Benny Schmidt oplyste at der var blevet talt herom i salene og at der ikke var tilslutning. Så er sagen død siger Knud Dam.

Benny foreslår at sige ved søen at løberne skal gribe fat i vennerne så klubben kan få tilførsel af nye medlemmer. Finn Larsen foreslår mere oplysning om klubben på internettet. Benny spørger om Finn har set hjemmesiden. Yvonne foreslår at der deles foldere ud på Rådhus og Sundhedscenter i Egedal kommune. Benny oplyser at han har talt med sin læge i Stenløse lægehus og at der er lagt foldere derover.

Knud oplyser at Søam inviterer mange til at komme og høre om klubben på en gang det kunne være en god ide at samle folk det gav medlemmer. Benny oplyser at det har været forsøgt ved annoncer i avisen og det gav ikke ret mange nye medlemmer.

Dirigent Bent Hansen takker for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Formanden Benny Schmidt takker for flot fremmøde til generalforsamlingen.

Mødet slut kl. 20.15.

Herefter bød Buresøbanden på spisning af Lenas dejlige mad.

Linda Schmidt
referent