Tilbage til Bestyrelse

Referat 6.5.2014

Referat fra Buresøbandens generalforsamling

                    den 6.5.2014, kl. 19.00.

 

Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen, Skolevej 10,3660 Stenløse.

Der var fremmødt 42 medlemmer mod 32 i 2013.

Formanden startede generalforsamlingen ved at byde alle hjerteligt velkommen til den 35. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/regnskab, hvortil der henvises.

Herefter gik vi over til dagsordenen

Ad 1) Valg af dirigent.

Formanden foreslog Gunner Ziegler, denne takkede nej. Bent Hansen blev valgt som dirigent med akklamation og han takkede for valget. Bent Hansen konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt/indvarslet og den var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Ad 2) Aflæggelse af formandens beretning.

Formanden afgav beretning, han kom ind på forholdene ude ved Buresøen, fortalte om løb mandag og torsdag, samt stavgang. Formanden fortalte med beklagelse, at børnepasnings- ordningen er blevet aflyst om mandagen, grundet Ellinors sygdom og der blev sagt tak til Ellinor og Christina for et flot stykke arbejde gennem mange år.

Kvindeløbet blev afholdt den 10.juni 2013 på 10øren på Amager. Det er et hyggeligt løb hvor vi også hygger os med dejlig mad bagefter de 3 kokke var i år Lotte Dencker, Alice Frost Jensen og Karin Larsen. Kvindeløbet afholdes den 2.6.2014 kl. 18, og Hanne Hansen står igen for tilmeldingen hvilket vi takker hende for. Kokkene er Lili og Torben Larsen og Grethe Jørgensen.

Formanden kom ind på øvrige løb bl.a. Eremitageløbet som blev afholdt 6.10.2013 og Buresøbandens løbere klarede sig flot. I år er Eremitageløbet den 5.10.2014. Formanden oplyste at der i årets løb findes diverse løb bl.a. Jægersprisløbet, Hareskovløbet og Havneløbet.

Gymnastikken i vinterhalvåret klarer Knud Dam som sædvanligt flot. Han deltager løbende i kurser og det har vi glæde af efterfølgende. Rigtig mange medlemmer møder til gymnastik i Stenløse og Slagslunde. Torben hjælper ved gymnastik i Sandbjerghallen.

Lokalefordelingsmøderne i Ganløse og Stenløse hvor Knud Dam og ut. Deltog har været nogle barske timer. Vi fik vores lokaler som hidtil.

Der holdes trænertræf en gang årligt i november, formålet hermed er evaluering af året der gik og planlægning og ændringer for næste sæson.

Hjemmesiden er værd at besøge, Peter Söderlund vedligeholder denne og gør et flot arbejde.

Fortsat trøjer til kr. 50,- med logo til medlemmerne i str. XXL.

Sidste sæson har været begunstiget med dygtige frontløbere, status i dag er at vi har næsten alle pladserne besat takket være mange flinke løbere, ikke mindst Leif som har stået for opvarmning og afspænding ved søen. Tak til frontløberne for stort og ulønnet arbejde i Buresøbanden.

Det har ikke været aktuelt at indhente børneattester på ny til Egedal kommune, da vi ingen børn har under 15 år i klubben.

Afslutningsvis sendte formanden en tak til bestyrelsen, revisorer og til Lena for det store arrangement med mad og vin samt en tak til Peter Söderlund for den flotte hjemmeside.

Formanden fik tak for en fyldestgørende beretning, der var ingen bemærkninger og beretningen var dermed godkendt.

Ad 3) Fremlæggelse af regnskab, herunder vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Kasserer Inger Davidsen oplyste bl.a.,  at der var en lille nedgang i medlemstallet. Der var indtægter for drikkevarer ved generalforsamlingen. Der var indkøbt skilt ved søen. Der var købt gummibånd og bolde til gymnastik. Der var kørsel og løn til instruktører. Og der var udgifter til medlemmers blomster ved kritisk sygdom.

Der er afsat kr. 10.000 i budgettet til jubilæumsfesten. Status udviser et lille overskud så

Inger føler ikke det er aktuelt med stigning af kontingentet.

Der var ingen bemærkninger til budgettet og det fortsatte kontingent. Budgettet blev vedtaget.

Ad 4) Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5) Valg af bestyrelse og en suppleant.

Kasserer Inger Davidsen modtager genvalg, og blev genvalgt med akklamation.

Sekretær Arne Poulsen modtog genvalg og blev genvalgt med akklamation.

Suppleant Rene Schmidt blev genvalgt med akklamation.

Ad 6) Valg af en revisor og en suppleant.

Revisor Bent Sjørup blev genvalgt med akklamation.

Suppleant Karin Møller blev genvalgt med akklamation.

Ad 7) Eventuelt.

Formanden oplyste at der kommer tilmelding til jubilæumsfest på tavlen ved Søen.

Hanne Hansen forespurgte om der var stemning for buskørsel til kvindeløbet. Det var nødvendigt med 20 personer, så ville prisen blive kr. 200,- pr person. Hanne oplyste at tog fra Stenløse t/r koster 168,- og fra Ølstykke kr. 192,- t/r.  Der var 2 der tilmeldte sig yderligere, Der er dermed stemning for buskørsel samlet. Bussen vil blive bestilt. Hanne oplyste at der skal betales senest i morgen + mandag.

Inger Davidsen forespurgte om dagshold til gymnastik. Knud har tænkt på dagshold. Han tænker på det næste år, lokalerne er bestilt i år. Henning Davidsen foreslog håndsoprækning for om man ønskede daghold til gymnastik, uanset hvad dag det blev – 13 ville gerne daghold.

Bestyrelsen tager det op og ser om det kan lade sig gøre.

Rene Schmidt ønsker at vide, hvorfor formuen skal være på kr. 34.000,- når vi er så lille en løbeklub? Inger Davidsen oplyser at der ingen argument er for kassebeholdningen.

Henning oplyser at budgettet er vedtaget.

Yvonne forespørger om vi får penge af de nytilkomne medlemmer – dette bekræftes.

Erik forespørger om bestyrelsen tager kassebeholdningen op til drøftelse. Inger giver udtryk for at der muligvis kan sponsoreres mere til jubilæet.

Tove forespørger om man kan sponsorere bussen til kvindeløbet.

Per:  Hvis bestyrelsen sad midt i salen kunne de bedre høres.

Dirigent Bent Hansen takker for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Formanden Benny Schmidt takker for flot fremmøde til generalforsamlingen.

Mødet slut kl. 19.45       Herefter bød Buresøbanden på spisning af Lenas dejlige mad.

Linda Schmidt

referent