Tilbage til Bestyrelse

Referat 3.5.2011

Referat af Generalforsamlingen i Buresøbanden den 3.5.2011.

Årets generalforsamling blev afholdt i Sandbjerghallen i Stenløse. Der var flot fremmøde, der var mødt 38 medlemmer til generalforsamlingen.

Formanden startede med at byde alle hjertelig velkommen til den 32. generalforsamling i Buresøbanden. Der var omdelt dagsorden og budget/regnskab,hvortil der henvises.

Ad punkt 1. Valg af dirigent. Gunner Ziegler blev valgt som dirigent og takkede for valget, Gunner fremviste Lokalavisens annonce om indkaldelse til generalforsamling og konstaterede, at der var lovligt indvarslet og generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og oplæste sluttelig dagsordenen.

Ad punkt 2. Formandens beretning. Formand Benny Schmidt afgav beretning for året 2010. Han kom ind på at den justerede medlemsliste som ophænges ved Buresø ikke helt forhindrer gratister. Opgørelsen viser at 112 betaler til løb og 89 betalende medlemmer til gymnastik og løb. Det blev besluttet på generalforsamlingen i 2010 at der skulle ske en kontingentforhøjelse så priserne blev 175,- kr. for løb og kr. 400 for gymnastik og løb.

Formanden oplyste at P.pladsen ikke fungerer om vinteren den er for stejl i glatføre/snevejr hvorfor konsekvensen har været at parkeringspladsen ved indkørslen ved skovvej har været brugt.

Formanden oplyste at der har været rigtig mange ude og gå stavgang i løbet af 2010/11 han roste frontløberne Svend og Tage for deres utrættelige arbejde og store engagement.

Ellinor og Christina blev fremhævet fordi de møder frem hver mandag og sørger for den gode pasningsordning til børnene består, blot er børnetallet faldet drastisk og formanden beder alle om at ”reklamere” for ordningen så det bliver kendt at Buresøbanden har denne unikke ordning.

Der har været stor tilslutning til vinterløb og stavgang der har været mange på holdene, selv om vi har været plaget af meget sne og glatte stier og veje.

Kvindeløbet blev afholdt i Fælledparken den 21.10.2010 kl. 18. Tilmeldingen stod Arne og Bente Poulsen for og formanden roste dem for det store arbejde som det er efter de nye regler. Der var 31 kvinder til start med opbakning for et stort antal mænd. Der var buskørsel t/r. Efter løbet var der hygge med mad lavet af Anne Marie Dolin og Karen Kristensen. Næste års kokke blev: Bent Sjørup, Bent Hansen og Benny Schmidt.

Deltagelse i Stafetten er droppet i år, virksomhederne tilbyder gratis løb for deres ansatte.  

Der har været løb den 3.10.2010 ved Eremitageløbet og løberne klarede det flot. Dette års Eremitageløb bliver den 9.10.2011. Formanden oplyste at der findes diverse løb rundt omkring bl.a. Jægersprisløbet, Hareskovløbet, Østerbro kvindeløb og Havneløbet.

Knud Dam fik ros for sin gymnastikundervisning og sit engagement både med kurser og nye øvelser så disse aftner trækker mange deltagere.

Der afholdes 1 x årligt trænertræf i november for frontløberne, bestyrelsen og gymnastikinstruktøren, her er   målet at evaluere året der er gået og planlægning og ændringer for næste sæson .

Hjemmesiden er værd at besøge. Alle er velkomne til at skrive i gæstebogen – Hjemmesiden vedligeholdes af Finn Hansen.

Der er stadigvæk trøjer med Buresøbandens Logo, prisen er nu sat til kr. 100,- pr. bluse.

Formanden oplyste at Buresøbanden har været begunstiget med dygtige frontløbere, status i dag er, at vi har næsten alle pladserne besat takket være mange flinke løbere, men vi mangler 1 løber på 7 km, så vi så gerne at en meldte sig som frontløber. Frontløberne gør og har gjort et stort og ulønnet arbejde i Buresøbanden.

Børneattester er igen blevet pålagt indhentet af Egedal kommune, idet klubben har børn under 15 år. Hvis vi ikke gør dette vil vi ikke kunne låne lokaler af kommunen. Det er selvfølgelig også en tryghed for forældrene der overlader deres børn i vores varetægt.

Til slut takkede formanden bestyrelsen og revisorerne for det store arbejde de har udført. Ligeledes takkede formanden Lena for det store arrangement med mad og vin på tidligere og nuværende generalforsamlinger. Ligeledes en tak til Finn for den flotte vedligeholdelse af hjemmesiden.

 

Ad punkt 3 Regnskab herunder vedtagelse af budget. Kasserer Axel fremlagde det omdelte regnskab/budget. Han oplyste at der har været et fald på ca. 25 personer vedr. løb i forhold til budgettet.   Gymnastikken var flot i balance.

På forespørgsel blev det oplyst, at de 4.509,- kr. for Kvindeløb skyldtes at dette betales forskudt i forhold til regnskabsåret, Det vil fremover blive i forhold til regnskabsåret.

Ligeledes var udgiften til nye trøjer til frontløberne også væk i 2012.

Axel oplyste at der i forhold til budgettet mangler indbetalinger for løb i skoven. Han foreslog at frontløberne skal sige, at betalingen skal ske nu. Det blev oplyst at der er indbetalt kr. 7500,- og vi skal op kr. 12000,-, så det kniber.

Axel oplyste, at bestyrelsen har besluttet, at frontløberne talte op, hvor mange der er på holdet på en god dag i maj.

Knud Dam konstaterede at holdet er mindre i år. Axel konstaterede at der er 5 nye medlemmer i år.

Erik Dolin foreslog en liste man skrev sig på. Henning forespurgte om hvad tiltag der kunne ske for at nedbringe udgifterne såfremt der ingen indtægter kommer ind?

Per Jensen sagde han kan se, at vi er mindre antal personer om mandag. Per foreslog at frontløberne skal sige i skoven, at der skal betales nu.

Yvonne forespurgte om der ikke kan laves et mærke eller et armbånd som beviste, man har betalt.

Axel opfordrer til at huske: Navn, adresse og ikke kun fødselsdag ved indbetaling, så har jeg ikke en chance siger han.

Hans forespørger hvorfor administration er fordoblet, Axel oplyser, at det er fordi der er købt nye girokort til løb/gymnastik og løb.

Marianne spørger hvad fødselsdatoen benyttes til – Axel oplyser at DGI skal have dette indberettet.

Herefter blev regnskab/budgettet godkendt.

Ad punkt 4 Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

Ad punkt 5 Valg af Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden Benny Schmidt blev genvalgt. Formanden takkede for valget og oplyste at bestyrelsen foreslog Hanne som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Annette Andersen – Hanne blev valgt ind i bestyrelsen. Lena Hansen blev genvalgt.

Ad punkt 6 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisor Gunner blev genvalgt. Per Jensen ønskede ikke genvalg som suppleant – Carsten blev foreslået og valgt som revisorsuppleant.

Ad punkt 7. Eventuelt. Arne oplyste at deltagelse i kvindeløbet bliver mindre i år. Der skal derfor findes en mindre bus til 18 personer. Helle oplyste at skovbørnehaven Rumle har en sådan bus som måske kan lånes og så kan klubben give en skærv til deres kasse. Arne vil forsøge at tage kontakt herom.

Benny opfordrede alle til at orientere om Buresøbanden og børnepasningsmuligheden. Han efterlyste tillige forslag til hvordan vi udbreder Buresøbandens tilstedeværelse så vi bliver mere kendt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15.

Herefter bød Buresøbanden på dejlig mad som Lena havde arrangeret.

 

Linda Schmidt

Referent.

 

 

Skriv et svar